This printed article is located at https://investor-th.svi.co.th/news.html

News

เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

Backพฤศจิกายน 26, 2552

ที่ SET039/2552

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซด์ ของบริษัทฯ ที่ http://www.svi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2009-11-26-svi001T.pdf (Size: 52,917 bytes)