This printed article is located at https://investor-th.svi.co.th/investment_calculator.html

Investment Calculator

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ตุลาคม 2564 (11:08)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 5.50 ปริมาณซื้อขาย: 3,781,500
เปลี่ยนแปลง: +0.15 % เปลี่ยนแปลง: +2.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.35 - 5.55 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.18 - 6.15

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %