This printed article is located at https://investor-th.svi-hq.com/investment_calculator.html

Investment Calculator

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2567 (16:35)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.15 ปริมาณซื้อขาย: 811,575
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.81
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.10 - 6.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.10 - 10.70

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %